YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Me allekirjoittaneet perustamme Oulun jääkiekkotuomarit nimisen yhdistyksen, selitämme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille seuraavat säännöt.

    1 §

Yhdistyksen nimenä on Oulun Jääkiekkotuomarit ry ja sen kotipaikkana on Oulun kaupunki

    2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on jääkiekkotuomareiden ja -toimitsijoiden kouluttaminen ja kehittäminen, sekä heidän ammatillisena tukenaan toimiminen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jääkiekkoiluun sekä jääkiekkotuomari ja –toimitsijatoimintaan liittyviä opinto- ja koulutustilaisuuksia, kuin myös harrastaa jääkiekkoilua oheislajeineen.

    3 §

Yhdistyksen jäsenhakemukset ratkaisee yhdistyksen hallitus.

    4 §

Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Viisitoista (15) vuosimaksua suoritettuaan on jäsen tullut ainaisjäseneksi, jolloin hän ei ole enää velvollinen suorittamaan jäsenmaksua. Liittyessään yhdistykseen maksaa jokainen jäsen sisäänkirjoitusmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

    5 §

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään jäsenten nimi, syntymäaika, yhdistykseen liittymiskausi sekä jäsenen yhteystiedot ja kotipaikkakunta.
 
    6 §

Jos yhdistyksen jäsen on toiminut sen sääntöjä, periaatteita tai etuja vastaan, voidaan hänet erottaa toistaiseksi tai määräajaksi yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jota sen enemmistö kannattaa. Tästä päätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksiantamisesta. Tämä hallituksen erottamispäätös pysyy voimassa, jos kokouksessa läsnäolleista 2/3 osa sitä kannattaa.

    7 §

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka toiminnallaan on osoittanut ansaitsevansa yhdistyksen erityisen tunnustuksen. Kunniajäsen valitaan hallituksen siitä tehtyä ehdotuksen yhdistyksen kokoukselle, mikäli ehdotusta kannattaa 3/4 osa läsnäolleista.

    8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi (5) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhdistys valitsee vuosikokouksessaan puheenjohtajan ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan. Vuorovuosittain on erovuorossa hallituksen kolme (3) varsinaista jäsentä ja puheenjohtajan ollessa erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä. Kaksi(2) varajäsentä valitaan toimikaudeksi kerrallaan. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen hallituksen jäseniksi. Keskuudestaan valitsee hallitus varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerin ja/tai rahastonhoitajan tehtävät voidaan ulkoistaa osin tai kokonaan hallituksen niin päättäessä. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimetä myös muita yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä. Nämä eivät ole hallituksen jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös kahden (2) jäsenen sitä pyytäessä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksen langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa erotetuksi suoritetaan täytevaali seuraavassa yhdistyksen kokouksessa tiedon tultua hallitukselle.

    9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen kanssa.

    10 §

Yhdistyksen hallituksen toimihenkilöistä
1.    Puheenjohtaja:
a)    kutsuu kokoon hallituksen kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana sekä asioiden esittelijänä,
b)    allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen pöytäkirjat ja valvoo, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä ja että yhdistyksen sekä hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön.
2.    Varapuheenjohtaja:
a)    suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä.
3.     Sihteeri:
a)    pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa ja yhdessä puheenjohtajan
b)    kanssa allekirjoittaa ne,
c)    hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja allekirjoittaa lähetettävät kirjeet,
d)    laatii yhdistyksen ja hallituksen vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat hallituksen 
e)    antamien ohjeiden mukaan,
f)    suorittaa muut kirjalliset tehtävät, jotka yhdistys tai hallitus määrää,
g)    pitää jäsenluetteloa
4.    Rahastonhoitaja:
a)    kantaa kaikki yhdistyksen rahatulot ja maksaa kaikki yhdistyksen menot ja merkitsee ne tilikirjaan hallituksen antamien ohjeiden mukaan sekä hoitaa yhdistyksen muun      omaisuuden,
b)    antaa pyydettäessä selonteon hallitukselle yhdistyksen tuloista ja menoista sekä      rahallisesta asemasta,
c)    päättää tilit toimintavuosittain ja jättää ne tilintarkastajalle näissä säännöissä
d)    määrättynä aikana,
e)    laatii talousarvioesityksen yhdessä hallituksen kanssa.

    11 §

Yhdistyksen tilikausi lasketaan 1. päivästä toukokuuta 30. päivään huhtikuuta. Yhdistyksen valitsemille tilintarkastajille tilit toimitetaan viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee viimeistään yhdistyksen vuosikokoukseen mennessä suorittaa tilien tarkastus ja antaa yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

    12 §

Kutsu vuosikokoukseen, joka pidetään 15. kesäkuuta mennessä, lähetetään jäsenille postilla tai sähköpostilla kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräisiin kokouksiin postitetaan kutsu samalla tavoin seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

    13 §

Yhdistyksen vuosikokous 15. kesäkuuta mennessä ja siinä
a)    esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilit sekä tilintarkastajan kertomus,
b)    vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
c)    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta,
d)    esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle,
e)    valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa,
f)    valitaan hallitukseen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet,
g)    valitaan yhdistykselle yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, tarkastamaan kuluvan tilikauden hallintoa ja tilejä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita,
h)    määrätään jäsenmaksu ja jäseneksi kirjoittautumismaksu,
i)    käsitellään muut asiat, jotka on ilmoitettu yhdistyksen hallitukselle kirjallisena vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.


    14 §

Yhdistys kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin hallituksen kutsusta tai vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

    15 §

Vaalit suoritetaan tarvittaessa suljetuin lipuin, äänimäärän mennessä tasan ratkaisee arpa

    16 §

Yhdistyksen sääntöjen muutos- ja lisäehdotukset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus jättää asian kahden (2) perättäisen kokouksen päätettäväksi, joissa kummassakin esityksen on saatava 3/4 kokouksen äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joissa jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin keskustelu asiasta suoritetaan jo ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.

    17 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä mainitaan.

    18 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat purkautumisesta päättäneiden kokouksien päätöksen mukaisesti käytettäväksi jääkiekkoilun edistämiseksi Pohjois-  Suomessa.


    19 §

Muissa suhteissa seurataan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


 ____________________________________________________________________________________


Oulussa marraskuun 21 päivänä 1977


Pertti af Hällström    Erkki Leinonen    Esa Järvikivi
Tauno Yliniemi    Tauno Jalonen    Erkki Liljeblad


Muutoksia sääntöihin :
8 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1986
________________________________________
11 § muutettu nykyiseen muotoon 28. 04. 1987
________________________________________
5 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1999
8 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1999
10 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1999
11 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1999
16 § muutettu nykyiseen muotoon 06. 09. 1999
________________________________________
2 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
3 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
4 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
5 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
6 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
8 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
10 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
11 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
12 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
13 § muutettu nykyiseen muotoonsa 01.02.2010
8 § muutettu nykyiseen muotoonsa 9.1.2020